پست های دانشی - مدیریت کارها و فعالیت‌ها 10

در این فصل به روش مدیریت کارها و ساختار شکست کار و برنامه‌ریزی پیرامون این مورد پرداخته می‌شود.

  نام نویسنده نمایش داده شده آخرین بروز رسانی برچسب ها  
ابوالفضل خوشنویسان
193
1395/04/20 16:38
ابوالفضل خوشنویسان
2426
1395/05/19 16:51
ابوالفضل خوشنویسان
803
1395/05/19 16:52
ابوالفضل خوشنویسان
723
1395/05/19 16:53
ابوالفضل خوشنویسان
730
1395/05/19 16:54
ابوالفضل خوشنویسان
1173
1395/05/19 16:54
ابوالفضل خوشنویسان
480
1395/05/19 16:55
ابوالفضل خوشنویسان
753
1395/05/19 16:56
ابوالفضل خوشنویسان
743
1395/05/19 16:56
ابوالفضل خوشنویسان
811
1395/05/19 16:57
افزودن تصویر از حافظه کلیپ بورد