پست های دانشی - راهنمای مدیریت سامانه 33

در این قسمت تنظیمات کلی و اصلی سامانه ارائه می‌شود. برای دسترسی به این تنظیماتی، باید کاربر دارای دسترسی «مدیر سامانه» یا «مدیر محدود شده» باشد.

  نام نویسنده نمایش داده شده آخرین بروز رسانی برچسب ها  
ابوالفضل خوشنویسان
808
1395/05/19 17:14
ابوالفضل خوشنویسان
1400
1395/05/19 17:15
ابوالفضل خوشنویسان
787
1395/05/19 17:27
ابوالفضل خوشنویسان
753
1395/05/19 17:27
ابوالفضل خوشنویسان
1111
1395/05/19 15:00
ابوالفضل خوشنویسان
1323
1395/05/19 17:28
ابوالفضل خوشنویسان
750
1395/05/19 17:28
ابوالفضل خوشنویسان
789
1395/05/19 17:28
ابوالفضل خوشنویسان
1664
1395/05/19 15:25
ابوالفضل خوشنویسان
1327
1395/05/19 15:25
ابوالفضل خوشنویسان
1584
1395/05/19 15:25
ابوالفضل خوشنویسان
1877
1395/05/19 15:23
ابوالفضل خوشنویسان
704
1395/05/19 15:24
ابوالفضل خوشنویسان
1415
1395/05/19 15:24
ابوالفضل خوشنویسان
787
1395/05/19 15:27
ابوالفضل خوشنویسان
1026
1395/05/19 15:36
ابوالفضل خوشنویسان
703
1395/05/19 15:37
ابوالفضل خوشنویسان
770
1395/05/19 15:38
ابوالفضل خوشنویسان
755
1395/05/19 15:19
ابوالفضل خوشنویسان
710
1395/05/19 15:19
ابوالفضل خوشنویسان
453
1395/05/19 15:20
ابوالفضل خوشنویسان
502
1395/05/19 15:21
ابوالفضل خوشنویسان
700
1395/05/19 15:21
ابوالفضل خوشنویسان
768
1395/05/20 14:22
ابوالفضل خوشنویسان
704
1395/05/19 17:14
ابوالفضل خوشنویسان
755
1395/05/20 14:20
ابوالفضل خوشنویسان
1200
1395/05/19 15:04
ابوالفضل خوشنویسان
2184
1395/05/19 14:47
ابوالفضل خوشنویسان
713
1395/05/19 14:47
ابوالفضل خوشنویسان
456
1395/05/19 15:15
ابوالفضل خوشنویسان
1302
1395/05/19 15:22
ابوالفضل خوشنویسان
702
1395/05/19 15:23
ابوالفضل خوشنویسان
1259
1395/05/19 15:16
افزودن تصویر از حافظه کلیپ بورد